Často kladené otázky

  Ako je možné, že spoločnosť Energie2 má nižšie ceny energií a lacnejšiu dodávku plynu a elektrickej energie ako ostatní dodávatelia?
 • Liberalizovaný trh s plynom a elektrinou nám umožňuje obchodovať na energetickej burze a nakúpiť plyn a elektrinu pre svojich zákazníkov za výhodné ceny. 
  Budú ceny elektriny a plynu platné po celý rok? Akú mám istotu, že po prevedení zmeny dodávateľa spoločnosť Energie2 cenu nezvýši?
 • Po celý čas trvania dodávky garantuje naša spoločnosť výhodnejšiu cenu plynu a elektriny oproti veľkým dodávateľom v danom distribučnom území.
  Koľko zmlúv budem mať uzavretých na plyn a koľko na elektrinu?
 • Zmluvu uzatvárate iba jednu a to s našou spoločnosťou.
  Kedy prebehne zmena dodávateľa plyny či elektrickej energie?
 • Skutočný termín, keď k zmene dodávateľa dôjde, sa dozviete až v uvítacom liste s predpisom záloh, ktorý dostanete v priebehu prvého týždňa po začatí dodávky plynu.
  Kedy bude uskutočnená zmena dodávateľa elektriny?
 • Výpovedná lehota zmluvy (zmluva na čas neurčitý) u súčasných dodávateľov elektriny je zvyčajne mesačná – začína plynúť 1. dňom nasledujúceho kalendárneho  mesiaca po doručení výpovede súčasnému dodávateľovi. Počas tejto lehoty súčasne prebehne proces zmeny dodávateľa elektriny. Existujú však aj výnimky, keď môže byť výpovedná lehota kratšia alebo dlhšia. Tieto podmienky sú definované podľa konkrétnej zmluvnej dohody súčasného dodávateľa.
  Na ako dlho bude zmluva s Energie2, a.s. uzavretá?
 • Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a uzatvára sa na dobu určitú – 12 mesiacov. Po uplynutí lehoty platnosti zmluvy sa predlžuje na dobu 12 mesiacov a to aj opakovane, pokiaľ zmluva nie je vypovedaná jednou zo zmluvných strán s výpovednou lehotou tri mesiace pred ukončením platnosti zmluvy.
  Aké druhy zmlúv uzatvára oprávnený zákazník?
 • 1.) "Zmluvu o združených službách dodávky elektriny oprávnenému zákazníkovi", ktorá zahŕňa vlastnú dodávku silovej elektriny a jej dopravu (t.j. prenos, distribúciu a systémové služby) do odberného miesta zákazníka.
 • 2.) Zmluvu o dodávke elektriny", ktorá zahŕňa len dodávku silovej elektriny, pričom uzatvára zákazník ešte s miestne príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy "zmluvu o distribúcii".
 • Aký je rozdiel medzi alternatívnym dodávateľom a prevádzkovateľom distribučnej sústavy?
 • Prevádzkovateľ distribučnej spoločnosti: Západoslovenská distribučná, a.s., Východoslovenská distribučná, a.s., Stredoslovenská energetika - distribúcia, a.s. sú právne samostatné spoločnosti. Medzi distribútorom a odberateľom elektriny sa štandardne uzatvára iba zmluva o pripojení do distribučnej sústavy. Odberateľ elektriny potom uzatvára tzv. zmluvu o združenej dodávke elektriny so svojím dodávateľom, na základe ktorej mu dodávateľ zabezpečí a vyúčtuje aj distribúciu elektriny a platbu za distribúciu následne odvedie distribútorovi elektriny. Cena za distribúciu elektriny je regulovaná a dodávateľ elektriny ju fakturuje odberateľom za rovnakú cenu ako si ju zaobstaral od distribútora.
 • Aké sú podmienky pripojenia do distribučnej sústavy?
 • Obchodné podmienky pripojenia sú uvedené v prevádzkovom poriadku príslušnej distribučnej spoločnosti, kde je zachytený aj celý proces pripojenia do distribučnej sústavy. Zároveň je nutné splniť aj technické podmienky pripojenia – tie sa stanovujú ku každej žiadosti o pripojenie osobitne a určuje ich prevádzkovateľ distribučnej sústavy.
  Účtuje vaša spoločnosť poplatok pri zmene dodávateľa?
 • Spoločnosť Energie2, a.s. neúčtuje žiaden poplatok, celý prechod na zmenu dodávateľa je ZDARMA.
  Kam sa môžem s otázkami ku zmene dodávateľa elektrickej energie a zemného plynu obracať?
 • Otázky k zmene dodávateľa je možné poslať na e-mail info@energie2.sk alebo prostredníctvom Zákazníckej linky 0850 166 066.
  Na koho sa mám obrátiť v prípade poruchy elektromera?
 • Vždy sa obráťte na vášho distribútora elektriny. V tomto sa pre vás nič nemení. 
  Ako zistím EIC kód u Východoslovenskej energetiky, keď nie je uvedený na faktúre?
 • Zavolajte na linku Východoslovenskej energetiky 0850 123 312 a identifikujte sa číslom odberného miesta (OM) a číslom elektromera (oba údaje nájdete na vyúčtovacej faktúre). Potom obdržíte EIC kód.
  Kam sa obrátiť v prípade reklamácií faktúr?
 • Na stránke www.energie2.sk v časti zákaznícka podpora, zákazník nájde formulár na vyplnenie príslušnej reklamácie, ktorý je automaticky doručený pracovníkom spoločnosti na riešenie.
  Kam sa obrátiť v prípade vykonania zmeny na odbernom mieste/ukončenia - pripojenia odberného miesta?
 • V časti zákaznícka podpora zákazník si vyberie podľa zmeny, ktorú chce vykonať  formulár na vyplnenie. Po vyplnení a vytlačení formulára je potrebné, aby ho zákazník zaslal mailom na info@energie2.sk alebo doručil formou poštovej zásielky.