Zmena odberateľa na odbernom mieste


 • Zmena odberateľa na odbernom mieste, existujúce odberné miesto pre kategórie domácnosti

 • Žiadosť o zmenu odberateľa na existujúcom odbernom mieste je potrebné doručiť do našej spoločnosti 20 dní pred požadovaným dátumom zrealizovania zmeny.
  Žiadosť musí obsahovať podpis pôvodného aj nového odberateľa.

  Spolu so žiadosťou je potrebné doručiť nasledovne doklady:
  pri predaji nehnuteľnosti list vlastníctva alebo kúpno-predajná zmluva s vkladovým číslom
  pri prenájme nehnuteľnosti súhlas vlastníka nehnuteľnosti, ak odberateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti
  pri úmrtí pôvodného odberateľa úmrtný list

  V prípade doručenia nekompletnej žiadosti, požiadavka nebude zrealizovaná.

  Vyplnený formulár s priloženými potrebnými dokladmi môžete zaslať na korešpondenčnú adresu:
  Energie2, a.s.
  Pod Kalváriou 18
  955 01 Topoľčany
  alebo elektronicky: na info@energie2.sk

 • Zmena odberateľa na odbernom mieste, existujúce odberné miesto pre kategórie malí, strední a veľkí  podnikatelia

 • Žiadosť o zmenu odberateľa na existujúcom odbernom mieste je potrebné doručiť do našej spoločnosti 20 dní pred požadovaným dátumom zrealizovania zmeny.
  Žiadosť musí obsahovať podpis pôvodného aj nového odberateľa.

  Spolu so žiadosťou je potrebné doručiť nasledovne doklady:
  - pri predaji nehnuteľnosti list vlastníctva alebo kúpno-predajná zmluva s vkladovým číslom alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti, ak odberateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti
  - pri úmrtí pôvodného odberateľa úmrtný list

  V prípade doručenia nekompletnej žiadosti, požiadavka nebude zrealizovaná.
 • Nový odberateľ predloží:
 • list vlastníctva alebo kúpno-predajná zmluva s vkladovým číslom alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti, ak odberateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti (v prípade úmrtia pôvodného odberateľa úmrtný list)
 • Výpis z Obchodného registra SR resp. Výpis z Živnostenského registra SR (ak ide podnikateľský subjekt), nie starší ako 3 mesiace
 • Zriaďovaciu listinu resp. potvrdenie zo štatistického registra v prípade štátnej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie
 • Potvrdenie o pridelení Identifikačného čísla pre DPH (podnikateľ – platca DPH)
 • „Registrácia“, prípadne „Povolenie“ od colného úradu, pre účely fakturácie spotrebnej dane (SD), ak odberné miesto spĺňa oslobodenie od SD
 • Vyplnený formulár môžete zaslať na korešpondenčnú adresu:
  Energie2, a.s.
  Pod Kalváriou 18
  955 01 Topoľčany
  alebo elektronicky: na info@energie2.sk