Energetické poradenstvo

Spoločnosť Energie2, a. s., je na trhu s energetikou viac ako 5 rokov a ľudia pracujúci pod jej značkou patria medzi najväčších odborníkov v oblasti energetiky na Slovensku. Preto svojim zákazníkom dodáva nie len elektrinu a plyn, ale aj čoraz viac potrebné a využívané energetické poradenstvo a doplnkové služby v oblasti energetiky.

Energetický certifikát a energetické
hodnotenie budov

Energetický certifikát budov slúži na hodnotenie budovy z hľadiska energetickej hospodárnosti a tvorby emisií oxidu uhličitého. Výsledkom certifikátu je zatriedenie budovy do energetických škál, teda zistíte, či sa vaša budova radí do najúspornejšej triedy A alebo spadá k plytvajúcej triede G. Energetický certifikát budovy nám poskytuje informácie o energetickej a finančnej náročnosti prevádzky danej stavby. V prípade plytvajúcich budov je možné navrhnúť opatrenia na zlepšenie jej hospodárnosti.Návrhy optimalizácie spotrieb energií sa zaoberajú iba technicky možnými a ekonomicky výhodnými riešeniami.
 

Budova v štádiu prípravy projektu musí spĺňať požiadavky tepelno-technických parametrov konštrukcií a musí dosiahnuť minimálnu energetickú hospodárnosť, ktorá je stanovená zákonom č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov. Zistite, čo potrebuje práve vaša budova, zistite všetky technicky možné a ekonomicky výhodné riešenia. Práve toto ponúka energetické hodnotenie budovy, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou technickej správy k získaniu stavebného povolenia. Energetický certifikát je dokument, ktorý potvrdí splnenie stanovených požiadaviek a je povinnou súčasťou dokumentácie ku kolaudačnému konaniu.

Kontaktujte nášho projektanta na energetickyaudit@energie2.sk

Energetický audit

Energetický audit je systematický postup, na základe ktorého získate užitočné informácie o súčasnom stave technických zariadení a budov určených na používanie energie. Výstupom takéhoto auditu je písomná správa, ktorej podstatou je identifikácia a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie.

Energetický audit vám vypracuje audítor spoločnosti Energie2, a. s.. Postup je nasledovný:

určí predmet energetického auditu

posúdi a zhodnotí skutkový stav - energetickú bilanciu

navrhne opatrenia na zníženie spotreby energie

vymedzí možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie

posúdi navrhované opatrenia po ekonomickej a enviromentálnej stránke

Kontaktujte nášho audítora na energetickyaudit@energie2.sk

Doplnkové služby

Pre firemných zákazníkov spoločnosť Energie2, a. s., ponúka doplnkové služby zamerané na ďalšie zásadné úspory. Okrem energetického poradenstva, vypracovania energetického auditu a energetického certifikátu budov, sú to služby a produkty:

  • termovízne merania budov a objektov
  • revízne správy a úradné skúšky energetických zariadení
  • meranie a optimalizácia distribučných nákladov
  • energetické služby - podporované aj garantované
  • paušálne služby - náhrada za firemného energetika