Zmena koncového odberateľa na odbernom mieste

Zmena odberateľa na odbernom mieste, existujúce odberné miesto pre kategórie domácnosti

Žiadosť o zmenu odberateľa na existujúcom odbernom mieste je potrebné doručiť do našej spoločnosti 20 dní pred požadovaným dátumom zrealizovania zmeny.
Žiadosť musí obsahovať podpis pôvodného aj nového odberateľa.

Spolu so žiadosťou je potrebné doručiť nasledovne doklady:
pri predaji nehnuteľnosti list vlastníctva alebo kúpno-predajná zmluva s vkladovým číslom
pri prenájme nehnuteľnosti súhlas vlastníka nehnuteľnosti, ak odberateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti
pri úmrtí pôvodného odberateľa úmrtný list

V prípade doručenia nekompletnej žiadosti, požiadavka nebude zrealizovaná.

Vyplnený formulár s priloženými potrebnými dokladmi môžete zaslať na korešpondenčnú adresu:
Energie2, a.s.
Pod Kalváriou 18
955 01 Topoľčany
alebo elektronicky: na info@energie2.sk

Zmena odberateľa na odbernom mieste, existujúce odberné miesto pre kategórie NN - podnikatelia

Žiadosť o zmenu odberateľa na existujúcom odbernom mieste je potrebné doručiť do našej spoločnosti 20 dní pred požadovaným dátumom zrealizovania zmeny.
Žiadosť musí obsahovať podpis pôvodného aj nového odberateľa.

Spolu so žiadosťou je potrebné doručiť nasledovne doklady:
pri predaji nehnuteľnosti list vlastníctva alebo kúpno-predajná zmluva s vkladovým číslom
pri prenájme nehnuteľnosti súhlas vlastníka nehnuteľnosti, ak odberateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti
pri úmrtí pôvodného odberateľa úmrtný list


V prípade doručenia nekompletnej žiadosti, požiadavka nebude zrealizovaná.

Nový odberateľ predloží:

 • list vlastníctva alebo kúpno-predajná zmluva s vkladovým číslom alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti, ak odberateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti (v prípade úmrtia pôvodného odberateľa úmrtný list)
 • Výpis z Obchodného registra SR resp. Výpis z Živnostenského registra SR (ak ide podnikateľský subjekt), nie starší ako 3 mesiace
 • Zriaďovaciu listinu resp. potvrdenie zo štatistického registra v prípade štátnej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie
 • Potvrdenie o pridelení Identifikačného čísla pre DPH (podnikateľ – platca DPH)
 • „Registrácia“, prípadne „Povolenie“ od colného úradu, pre účely fakturácie spotrebnej dane (SD), ak odberné miesto spĺňa oslobodenie od SD
 • Pri zmene odberateľa spojenej so zvýšením elektrického výkonu, vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy k technickej dokumentácii elektrickej prípojky a umiestneniu merania elektrickej energie na OM, úhrada pripojovacieho poplatku podľa Zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy a platnú OPAS.
 • Vyplnený formulár môžete zaslať na korešpondenčnú adresu:
  Energie2, a.s.
  Pod Kalváriou 18
  955 01 Topoľčany
  alebo elektronicky: na info@energie2.sk

Zmena odberateľa na odbernom mieste existujúce odberné miesto pre kategórie VN - podnikatelia

Žiadosť o zmenu odberateľa na existujúcom odbernom mieste je potrebné doručiť do našej spoločnosti 20 dní pred požadovaným termínom zrealizovania zmeny.
Žiadosť musí obsahovať podpis pôvodného aj nového odberateľa.

Spolu so žiadosťou je potrebné doručiť nasledovne doklady:
- pri predaji nehnuteľnosti list vlastníctva alebo kúpno-predajná zmluva s vkladovým číslom alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti, ak odberateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti
- pri úmrtí pôvodného odberateľa úmrtný list

V prípade doručenia nekompletnej žiadosti, požiadavka nebude zrealizovaná.

Nový odberateľ predloží:

 • Výpis z Obchodného registra SR resp. Výpis z Živnostenského registra SR, nie starší ako 3 mesiace
 • Preukázanie vlastníctva nehnuteľnosti – list vlastníctva –nie starší ako 3 mesiace
 • Súhlas vlastníka nehnuteľnosti, ak odberateľom nie je vlastník nehnuteľnosti
 • V prípade, že odberateľ nie je vlastníkom transformačnej stanice, a transformátora vyžaduje sa písomný súhlas vlastníka transformačnej stanice, v ktorom musí byť uvedený povolený výkon v kW a doba povolenia. V prípade, že tento súhlas nepodpíše vlastník transformačnej stanice pred pracovníkom príslušnej distribučnej spoločnosti., ktorý podpis overí, musí byť úradne overený – notár, matrika. Tento súhlas nie je potrebný, pokiaľ je vlastníkom transformačnej stanice prevádzkovateľ distribučnej sústavy.
  Návrh výšky preddavkových platieb podľa predpokladanej spotreby na odbernom mieste
 • Dohodnutý výkon
 • Produkt (sadzba)
 • Súpis spotrebičov
 • „Registrácia“, prípadne „Povolenie“ od colného úradu, pre účely fakturácie spotrebnej dane (SD), ak odberné miesto spĺňa oslobodenie od SD
 • Vyplnený formulár s priloženými potrebnými dokladmi môžete zaslať na korešpondenčnú adresu:
  Energie2, a.s.
  Pod Kalváriou 18
  955 01 Topoľčany
  alebo elektronicky: na info@energie2.sk