Zmena rezervovanej kapacity

Čo je maximálna rezervovaná kapacita?

Maximálna rezervovaná kapacita na úrovni VVN a VN je hodnota ¼ hodinového el. výkonu dohodnutého v zmluve o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy (jednorázový poplatok za požadované množstvo el. výkonu v zmysle uzatvorenej zmluvy o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy).
Zmluvne dojednanú maximálnu rezervovanú kapacitu príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy garantuje pre odberateľa na konkrétnom odbernom mieste, ktoré je napojené na napäťovú hladinu VVN alebo VN. Do tejto hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity (vrátane) si odberateľ môže počas zmluvného obdobia meniť hodnotu rezervovanej kapacity.

Čo je rezervovaná kapacita?

Rezervovaná mesačná, štvrťročná, alebo ročná kapacita na napäťovej úrovni VVN a VN je ¼ hod. výkon, ktorý sa zabezpečuje pre odberateľa obojstranne potvrdenou zmluvou o distribúcii elektriny resp. zmluvou o združenej dodávke elektriny. Jej hodnota je uvedená v Prílohe zmluvy o združenej dodávke elektriny. Tarifa za rezervovanú kapacitu sa účtuje mesačne. V prípade prekročenia hodnoty rezervovanej kapacity odberateľom, dodávateľ účtuje poplatok za jej prekročenie v zmysle aktuálneho Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
Od zmluvne dojednanej hodnoty rezervovanej kapacity sa odvíja mesačná tarifa za rezervovanú kapacitu v EUR/MW.
Hodnotu rezervovanej kapacity je možné v priebehu kalendárneho roka zvýšiť do úrovne Maximálnej rezervovanej kapacity dohodnutej v zmluve o pripojení.

Zmena rezervovanej kapacity

Rezervovaná kapacita (RK) môže byť ročná, trojmesačná a mesačná. Na napäťovej úrovni veľmi vysokého napätia (VVN) a vysokého napätia (VN) je to stredná hodnota štvrťhodinového elektrického výkonu dohodnutého v Zmluve o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny alebo rámcovej distribučnej zmluve, platná pre kalendárne ročné, trojmesačné alebo mesačné časové obdobie, na základe ktorého sa mesačne fakturuje pevná zložka tarify za distribúciu elektriny, t. j. platba za prístup do distribučnej sústavy. RK nesmie byť vyššia ako MRK. Minimálna hodnota RK je 20 % MRK.Zmenu typu a hodnoty RK je možné vykonať v zmysle platného cenníka distribúcie elektriny príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Žiadosť o zmenu rezervovanej kapacity Žiadosť o  zmenu rezervovanej kapacity
(súbor na stiahnutie)

O zmenu môžete požiadať:
 - osobne na Zákazníckom centre
 - písomne na adrese: Energie2, a.s., Pod Kalváriou 18, 955 01  Topoľčany
 - elektronicky na info@energie2.sk