Odpočty a fakturácia

Odpočet spotreby za dodávku elektrickej energie a zemného plynu a následná fakturácia
sa realizuje v 12 cykloch.

Vyúčtovanie môže byť zákazníkovi vystavené aj skôr ako raz za 12 mesiacov a to v prípade:

Ukončenie odberu pre dané odberné miesto.
Zmena odberateľa na danom odbernom mieste.
Zmena distribučnej sadzby a/alebo fakturačného cyklu.
Na základe žiadosti klienta o mimoriadny odpočet.
Výmena meradla.

Zálohové platby

Vychádzajúc klientom v ústrety, umožňujeme stanoviť si výšku zálohovej platby samostatne.
V prípade, že si klient nestanoví výšku zálohy, stanoví sa nasledovne:

Nový klient - na základe predpokladaného odberu pre dané odberné miesto, prípadne historických údajov poskytnutých prevádzkovateľom distribučnej sústavy.
Existujúci klient - na základe skutočne nameranej spotreby za predchádzajúce fakturačné obdobie.

Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny a plynu

Dohoda za opakovanú dodávku elektriny alebo plynu je faktúra za opakované plnenie, ktorá patrí medzi dôležité doklady, ktoré používame na fakturáciu opakovanej dodávky energií.
Pre každé odberné miesto s fakturáciou opakovaného dodania elektriny alebo plynu vystavujeme samostatne Dohodu o platbách za opakovanú dodávku, v ktorej je uvedená kalkulácia jednotlivých položiek, vychádzajúca z poslednej známej alebo vyfakturovanej spotreby.

Špecifikácia položiek

Dodávka elektriny – cena za silovú elektrinu podľa cenníka dodávateľa platného pre domácnosti na príslušný kalendárny rok alebo individuálna cena v prípade firemných zákazníkov
Mesačná sadzba za OM – mesačná platba za odberné miesto
Za poskytnutie distribučných služieb – ceny za distribučné služby sú účtované podľa platných cenových rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR (ÚRSO) vzťahujúcich sa na distribučné služby poskytované prevádzkovateľom distribučnej sústavy (PDS). Výšku poplatkov za distribučné služby teda neurčuje dodávateľ Energie2, a.s. ale ÚRSO.

Forma platby

Poštová poukážka

V prípade využitia tejto formy platenia za odber energie, je dôležité vždy uvádzať variabilný symbol. Výhodou je možnosť úhrady na každej pobočke Slovenskej pošty, nevýhodou je poplatok za každú poukážku.

Trvalý príkaz

Výhodou tejto formu platby je pravidelné poukazovanie platieb v rovnakom termíne splatnosti. Klient si ho zriaďuje sám prostredníctvom svojej banky.  Pre bezproblémovú identifikáciu platby je dôležité  správne nastavenie variabilného symbolu nachádzajúci sa na Dohode o platbách za opakovanú dodávku elektriny / plynu. Pre každú komoditu sa prideľuje samostatný variabilný symbol. Pri zmene výšky zálohovej platby je vygenerovaná nová Dohoda o platbách s novým variabilným symbolom. Túto zmenu je potrebné upraviť vo Vami zadanom trvalom príkaze zmeniť.

SIPO

Ak zákazník žiada uhrádzať dohody o platbách  prostredníctvom Slovenskej pošty - SIPO, je potrebné nahlásiť evidenčné číslo inkasného lístka SIPO. Do 20. dňa v kalendárnom mesiaci bude tento spôsob úhrady platieb zriadený/zrušený.

                                                                                                   Označovanie platieb

Zákazníkom odporúčame si skontrolovať správnosť variabilného symbolu uvádzaného pri platbách, ako i číslo účtu, na ktoré zasielajú svoje finančné prostriedky. Variabilný symbol a všetky potrebné údaje potrebné k správnej úhrade vyúčtovacej faktúry sú zobrazené  vždy na 1. strane faktúry.
V prípade ak si zákazník pri podpise zmluvy zvolil službu bankový prevod, alebo poštová poukážka, je potrebné pri realizovaní úhrad platieb použiť ako variabilný symbol číslo daňového dokladu, ktoré je uvedené v dohode o platbách pre každé jedno odberné miesto samostatne.
Pre automatické a správne párovanie platieb pre jednotlivé odberné miesta na Vašom zákazníckom účte, je potrebné dodržiavať výšku zálohovej platby stanovenú v dohode o platbách za opakovanú dodávku elektriny/plynu.
Tým sa zákazník vyhne možným nedorozumeniam a komplikáciám pri prípadnej reklamácií uhradených položiek pri vyúčtovaní.
Prijaté platby, ktoré majú uvedené nedostatočné alebo nesprávne platobné znaky, nie je možné  jednoznačne a správne priradiť k faktúram, ktorých sa týkajú, a tým sa zákazník vystavuje  riziku zaslania spoplatnenej upomienky.

Vrátenie preplatku z vyúčtovacej faktúry

elektrická energia a plyn od jedného dodávateľa

 

V prípade, že platby za dodávku zemného plynu a a elektrickej energie  uhrádzate prostredníctvom bankového prevodu z účtu a číslo bankového účtu ste si uviedli v zmluve o dodávke, bude vám preplatok z vyúčtovacej faktúry poukázaný priamo na váš bankový účet.

V prípade, že platby za dodávku zemného plynu a a elektrickej energie  uhrádzate prostredníctvom Slovenskej pošty formou poštovej poukážky, bude vám preplatok z vyúčtovacej faktúry poukázaný formou poštovej poukážky.

 

Bankové spojenia
BankaČíslo účtuKód bankyIBANSWIFT
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.11528480561111SK7911110000001152848056UNCRSKBX