Často kladené otázky

Ako je možné, že spoločnosť Energie2, a.s. má nižšie ceny energií a lacnejšiu dodávku plynu a elektrickej energie ako ostatní dodávatelia?

Liberalizovaný trh s plynom a elektrinou nám umožňuje obchodovať na energetickej burze a nakúpiť plyn a elektrinu pre svojich zákazníkov za výhodné ceny. 

Budú ceny elektriny a plynu platné po celý rok? Akú mám istotu, že po prevedení zmeny dodávateľa spoločnosť Energie2, a.s. cenu nezvýši?

Po celý čas trvania dodávky garantuje naša spoločnosť výhodnejšiu cenu plynu a elektriny oproti iným dodávateľom v danom distribučnom území.

Koľko zmlúv budem mať uzatvorených na plyn a koľko na elektrinu?

Zmluvu uzatvárate iba jednu a to s našou spoločnosťou.

Kedy prebehne zmena dodávateľa plynu či elektrickej energie?

Skutočný dátum úspešného procesu zmeny dodávateľa na Vašom odbernom mieste sa dozviete v sprievodnom liste spolu s dohodou o platbách za opakovanú dodávku elektriny/plynu, ktorý Vám bude zaslaný do 10 dní od dátumu začiatku dodávky.

Kedy bude uskutočnená zmena dodávateľa elektriny?

Zmluvu uzatvorenú na neurčitý čas môžu Odberateľ elektriny alebo Dodávateľ elektriny vypovedať bez uvedenia dôvodu.
Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného mesiaca. Počas tejto lehoty súčasne prebehne proces zmeny dodávateľa elektriny. Existujú však aj výnimky, keď môže byť výpovedná lehota kratšia alebo dlhšia. Tieto podmienky sú definované podľa konkrétnej zmluvnej dohody u súčasného dodávateľa.

Na ako dlho bude zmluva s Energie2, a.s. uzatvorená?

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a uzatvára sa na dobu určitú a to podľa zvolenej doby viazanosti:
na 1 rok, 2 roky, 3roky, 4 roky  a 6 rokov.

Ak je Zmluva medzi Účastníkmi uzavretá na dobu určitú, po uplynutí doby trvania Zmluvy sa jej platnosť a účinnosť automaticky opätovne predĺži na rovnaký čas na aký bola pôvodne uzavretá a za aktuálnych platných ďalších podmienok, pokiaľ ktorýkoľvek z Účastníkov neoznámi druhej strane najmenej 3 kalendárnych mesiacov pred uplynutím doby trvania Zmluvy, že na jej predĺžení netrvá.

Aké druhy zmlúv uzatvára oprávnený zákazník?

1.) "Zmluvu o združených službách dodávky elektriny oprávnenému zákazníkovi", ktorá zahŕňa vlastnú dodávku silovej elektriny a jej dopravu (t.j. prenos, distribúciu a systémové služby) do odberného miesta zákazníka.

2.) Zmluvu o dodávke elektriny", ktorá zahŕňa len dodávku silovej elektriny, pričom uzatvára zákazník ešte s miestne príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy "zmluvu o distribúcii".

Aký je rozdiel medzi dodávateľom a prevádzkovateľom distribučnej sústavy?

Prevádzkovateľ distribučnej spoločnosti: Západoslovenská distribučná, a.s., Východoslovenská distribučná, a.s., Stredoslovenská energetika - distribúcia, a.s. sú právne samostatné spoločnosti. Medzi distribútorom a odberateľom elektriny sa štandardne uzatvára iba zmluva o pripojení do distribučnej sústavy. Odberateľ elektriny potom uzatvára tzv. zmluvu o združenej dodávke elektriny so svojím dodávateľom, na základe ktorej mu dodávateľ zabezpečí a vyúčtuje aj distribúciu elektriny a platbu za distribúciu následne odvedie distribútorovi elektriny. Cena za distribúciu elektriny je regulovaná a dodávateľ elektriny ju fakturuje odberateľom za rovnakú cenu ako si ju zaobstaral od distribútora.

Aké sú podmienky pripojenia do distribučnej sústavy?

Obchodné podmienky pripojenia sú uvedené v prevádzkovom poriadku príslušnej distribučnej spoločnosti, kde je zachytený aj celý proces pripojenia do distribučnej sústavy. Zároveň je nutné splniť aj technické podmienky pripojenia – tie sa stanovujú ku každej žiadosti o pripojenie osobitne a určuje ich prevádzkovateľ distribučnej sústavy.

Skladba ceny za elektrinu alebo viete za čo platíte?

Cena za dodávku elektriny, ktorú platia koncoví spotrebitelia, sa skladá z viacerých položiek. Málokto však v skutočnosti vie, za čo platí. Prinášame vám detailný pohľad na skladbu ceny. 

1. Silová elektrina. Cena samotnej elektriny môže byť vyjadrená tzv.jednotarifou, pri ktorej sa platí rovnaká cena bez ohľadu na to, či sa elektrina spotrebúva cez deň (teda v špičke), alebo v noci (teda mimo špičky). Cena elektriny môže byť ale rozdelená aj na tzv. nízku a vysokú tarifu. Nízkou tarifou je spoplatnená elektrina spotrebovaná mimo špičiek a vysokou tarifou saplatí za elektrinu spotrebovanú počas špičky.

2. Spotrebná daň z elektriny. Pre väčšinu odberateľov je elektrina zaťažená aj spotrebnou daňou. Spotrebnú daň neplatia domácnosti, vzťahuje sa len na podnikateľov.

3. Distribúcia. Je to platba za využívanie distribučnej sústavy. Cena za distribúciu je dvojzložková:- Fixná cena za rezervovanú kapacitu (€/mesiac). Táto cena sa určuje pre malých odberateľov podľa veľkosti ich ističa, ktorý je umiestnený pred elektromerom. Cena pre väčších odberateľov je určená na základe objednanej maximálnej dodávky elektriny v štvrťhodine.- Variabilná cena (€/kWh), ktorá sa platí podľa skutočne odobratého množstva elektriny.

4. Distribúcia – mesačný poplatok za istič. Fixná sadzba, ktorú klient platí v závislosti od veľkosti ističa na odbernom mieste. Túto sumu len prefakturovávame distribučnej spoločnosti.

5. Za straty. Pri prenose a distribúcii elektriny zákonite vznikajú straty.Náklady spojené s týmito stratami sú tiež súčasťou ceny elektriny.

6.Prevádzkovanie systému. Do tejto položky ÚRSO zahŕňa rôzne iné náklady, ako je napríklad podpora slovenských baníkov. Všetci spotrebitelia elektriny sa takto skladajú na dotáciu, bez ktorej by bolo uhlie zo slovenských baní drahé a nepredajné.

7. Systémové služby. Tento poplatok je v závislosti od spotreby rovnako prefakturovávaný distribučnej spoločnosti.

8. Odvod do národného jadrového fondu. Distribučný poplatok určený ÚRSO-m. Národný jadrový fond vznikol 1. júla 2006. Účelom je sústreďovať a spravovať finančné prostriedky vyzbierané od prevádzkovateľov jadrových zariadení a tiež od spotrebiteľov elektrickej energie na riešenie tzv. historického dlhu.

Okrem vyššie uvedených položiek môžu byť odberatelia elektriny zaťažení aj sankciami za nedodržanie technických podmienok (nedodržanie objednanej rezervovanej kapacity, jalová dodávka do siete, nedodržanie účinníka) alebo za nedodržanie platobných podmienok.

Účtuje vaša spoločnosť poplatok pri zmene dodávateľa?

Spoločnosť Energie2, a.s. neúčtuje žiaden poplatok, celý prechod na zmenu dodávateľa je ZDARMA.

Kam sa môžem s otázkami ku zmene dodávateľa elektrickej energie a zemného plynu obracať?

Otázky k zmene dodávateľa je možné poslať na e-mail info@energie2.sk alebo prostredníctvom Zákazníckej linky 0850 166 066.

Na koho sa mám obrátiť v prípade poruchy elektromera?

Vždy sa obráťte na vášho distribútora elektriny. V tomto sa pre vás nič nemení.

Stredoslovenská energetika  - Distribúcia a.s          0800 159 000
Východoslovenská distribučná a.s.                            0800 123 332
Západoslovenská distribučná, a.s.                             0800 111 567

Ako zistím EIC kód u svojho dodávateľa, prípadne iné informácie, ktoré nie sú uvedené na faktúre?

Zavolajte na zákaznícku linku svojho dodávateľa a identifikujte sa číslom odberného miesta (OM) a číslom elektromera (oba údaje nájdete na vyúčtovacej faktúre). Následne obdržíte EIC kód, prípadne iné doplňujúce informácie

Kam sa obrátiť v prípade reklamácií faktúr?

Na stránke www.energie2.sk v časti zákaznícky servis, zákazník nájde formulár na vyplnenie reklamácie, ktorý je automaticky doručený pracovníkom našej spoločnosti na riešenie.

Kam sa obrátiť v prípade vykonania zmeny na odbernom mieste/ ukončenia pripojenia odberného miesta?

V časti zákaznícky servis zákazník si vyberie podľa zmeny, ktorú chce vykonať  formulár na vyplnenie. Po vyplnení a vytlačení formulára je potrebné, aby ho zákazník zaslal mailom na info@energie2.sk alebo doručil formou poštovej zásielky.

Aké údaje uvádzať do kontrolného výkazu pre účely DPH?

V nadväznosti na povinnosť odovzdávať kontrolný výkaz DPH od januára 2014 Vám oznamujeme, že ako poradové číslo faktúry do kontrolného výkazu treba uvádzať Špecifický symbol z Dohody o platbách za opakovanú dodávku elektriny a plynu.
Pri realizovaní úhrad platieb použiť ako variabilný symbol číslo daňového dokladu, ktoré je uvedené v dohode o platbách pre každé jedno odberné miesto samostatne.
Pre automatické a správne párovanie platieb pre jednotlivé odberné miesta na Vašom zákazníckom účte, je potrebné dodržiavať výšku zálohovej platby stanovenú v dohode o platbách za opakovanú dodávku elektriny/plynu.V prípade nedodržania pokynov,bude párovanie platieb uskutočnené podľa interného párovacieho pravidla, a dodávateľ si vyhradzuje právo párovania takýchto neucelených alebo neúplných platieb podľa vlastnej internej párovacej smernice.

Z ktorých faktúr, respektíve platieb je poskytovaný Cashback World?

Cashback je poskytovaný od dátumu registrácie ako Cashback World klienta v našom informačnom systéme.
K uplatneniu členskej výhody je potrebné poslať na mailovu adresu info@energie2.sk správu, kde uvediete: Číslo zákazníckeho účtu, členské číslo (Cashback World ID) a sken / foto členskej karty.
Karta musí byť vystavená na Vaše meno.

Cashback vyhodnocujeme vždy až po vyúčtovaní odberného miesta, t.j. je poskytovaný z vyúčtovacích faktúr za dodávku energií, čiže 1-krát ročne. Je vypočítaný z celej ročnej spotreby. Cashback Vám nemôžeme poskytovať mesačne z jednotlivých preddavkových faktúr, pretože ak bude výsledkom vyúčtovania preplatok (t.j. vrátime Vám časť zaplatených preddavkov), tak by sme následne museli riešiť vrátenie prislúchajúcej časti už vyplateného Cashback-u.

Prvý Cashback Vám bude poskytnutý za najbližšiu vyúčtovaciu faktúru vystavenú po dátume registrácie v našom systéme. V ďalších faktúrach už bude Cashback poskytnutý za celé fakturované obdobie.

Cashback je počítaný z položiek faktúry „Dodávka silovej elektriny“. Iba prostredníctvom týchto položiek Energie2, a.s. fakturuje služby, ktoré poskytuje ako dodávateľ. Ostatné položky sú iba fakturáciou služieb iných subjektov, z nich Cashback neposkytujeme.