Často kladené otázky

Ako je možné, že spoločnosť Energie2, a.s. má lacnejšiu dodávku plynu a elektrickej energie ako ostatní dodávatelia?

Liberalizovaný trh s plynom a elektrinou nám umožňuje obchodovať na energetickej burze a nakúpiť plyn a elektrinu pre svojich zákazníkov za výhodné ceny.

Budú ceny elektriny a plynu platné po celý rok? Akú mám istotu, že po prevedení zmeny dodávateľa spoločnosť Energie2, a.s. cenu nezvýši?

Po celý čas trvania dodávky garantuje naša spoločnosťvýhodnejšiu cenu plynu a elektriny oproti iným dodávateľom v danomdistribučnom území.

Koľko zmlúv budem mať uzatvorených na plyn a koľko na elektrinu?

Zmluvu uzatvárate iba jednu a to s našou spoločnosťou.

Kedy prebehne zmena dodávateľa plynu či elektrickej energie?

Skutočný dátum úspešného procesu zmeny dodávateľa naVašom odbernom mieste sa dozviete v sprievodnom liste spolu s dohodou oplatbách za opakovanú dodávku elektriny/plynu, ktorý Vám bude zaslaný do 10 dníod dátumu začiatku dodávky.

Kedy bude uskutočnená zmena dodávateľa zemného plynu?

Zmluvu uzatvorenú na neurčitý čas môžu Odberateľ elektriny alebo Dodávateľ elektriny vypovedať bez uvedenia dôvodu.
Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného mesiaca. Počas tejto lehoty súčasne prebehne proces zmeny dodávateľa elektriny. Existujú však aj výnimky, keď môže byť výpovedná lehota kratšia alebo dlhšia. Tieto podmienky sú definované podľa konkrétnej zmluvnej dohody u súčasného dodávateľa.

Na ako dlho bude zmluva s Energie2, a.s. uzatvorená?

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obomazmluvnými stranami a uzatvára sa na dobu určitú a to podľa zvolenej dobyviazanosti:
na 1 rok, 2 roky, 3roky, 4 roky  a 6 rokov.
Ak je Zmluva medzi Účastníkmi uzavretá na dobuurčitú, po uplynutí doby trvania Zmluvy sa jej platnosť a účinnosť automatickyopätovne predĺži na rovnaký čas na aký bola pôvodne uzavretá a za aktuálnychplatných ďalších podmienok, pokiaľ ktorýkoľvek z Účastníkov neoznámi druhejstrane najmenej 3 kalendárnych mesiacov pred uplynutím doby trvania Zmluvy, žena jej predĺžení netrvá.

Účtuje vaša spoločnosť nejaký aktivačný poplatok za zapojenie?

Spoločnosť Energie2 neúčtuje žiaden poplatok, celý prechod na zmenu dodávateľa je ZDARMA.

Kam sa môžem s otázkami ku zmene dodávateľa zemného plynu obracať?

Otázky k zmene dodávateľa je možné poslať na e-mail info@energie2.sk alebo zavolať na Zákaznícku linku 0850 166 066.

Kam sa obrátiť v prípade reklamácií faktúr?

Na stránke www.energie2.sk v časti zákaznícky servis, zákazník nájde formulár na vyplnenie reklamácie, ktorý je automaticky doručený pracovníkom našej spoločnosti na riešenie.

Kam sa obrátiť v prípade vykonania zmeny na odbernom mieste/ ukončenia pripojenia odberného miesta?

V časti zákaznícky servis zákazník si vyberie podľa zmeny, ktorú chce vykonať  formulár na vyplnenie. Po vyplnení a vytlačení formulára je potrebné, aby ho zákazník zaslal mailom na info@energie2.sk alebo doručil formou poštovej zásielky.

Aké údaje používať v kontrolnom výkaze pre účely DPH?

V nadväznosti na povinnosť odovzdávať kontrolný výkaz DPH od januára 2014 Vám oznamujeme, že ako poradové číslo faktúry do kontrolného výkazu treba uvádzať Špecifický symbol z Dohody o platbách za opakovanú dodávku elektriny a plynu.
Pri realizovaní úhrad platieb použiť ako variabilný symbol číslo daňového dokladu, ktoré je uvedené v dohode o platbách pre každé jedno odberné miesto samostatne.
Pre automatické a správne párovanie platieb pre jednotlivé odberné miesta na Vašom zákazníckom účte, je potrebné dodržiavať výšku zálohovej platby stanovenú v dohode o platbách za opakovanú dodávku elektriny/plynu.V prípade nedodržania pokynov,bude párovanie platieb uskutočnené podľa interného párovacieho pravidla, a dodávateľ si vyhradzuje právo párovania takýchto neucelených alebo neúplných platieb podľa vlastnej internej párovacej smernice.

Z ktorých faktúr, respektíve platieb je poskytovaný Cashback World?

Cashback je poskytovaný od dátumu registrácie ako Cashback World klienta v našom informačnom systéme.
K uplatneniu členskej výhody je potrebné poslať na mailovu adresu info@energie2.sk správu, kde uvediete: číslo zákazníckeho účtu, členské číslo (Cashback World ID) a sken/foto členskej karty.
Karta musí byť vystavená na Vaše meno.

Cashback vyhodnocujeme vždy až po vyúčtovaní odberného miesta, t.j. je poskytovaný z vyúčtovacích faktúr za dodávku energií, čiže 1-krát ročne. Je vypočítaný z celej ročnej spotreby. Cashback Vám nemôžeme poskytovať mesačne z jednotlivých preddavkových faktúr, pretože ak bude nakoniec výsledkom vyúčtovania preplatok (t.j. vrátime Vám časť zaplatených preddavkov), tak by sme následne museli riešiť vrátenie prislúchajúcej časti už vyplateného Cashback-u.

Prvý Cashback Vám bude poskytnutý za najbližšiu vyúčtovaciu faktúru vystavenú po dátume registrácie v našom systéme. V ďalších faktúrach už bude Cashback poskytnutý za celé fakturované obdobie.

Cashback je počítaný z položiek faktúry „Dodávka plynu“. Iba prostredníctvom týchto položiek Energie2, a.s. fakturuje služby, ktoré poskytuje ako dodávateľ. Ostatné položky sú iba fakturáciou služieb iných subjektov, z nich Cashback neposkytujeme.