Hlavné zásady procesu zmeny dodávateľa elektriny

Každý odberateľ elektriny má možnosť zmeniť svojho dodávateľa v súľade so zákonom o energetike, s pravidlami trhu s elektrinou a s prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa distribučnej sústavy na časti vymedzeného územia, kde sa elektrina spotrebuje.

Špecializovanej prílohy spoločnosti Mediaplanet.