Lacnejší plyn a elektrina budú onedlho prístupnejšie pre všetkých

Spo­loč­nosť Ener­gie2 pô­so­bí aj na čes­kom tr­hu a prip­ra­vu­je roz­ší­re­nie aj do ďal­ších oko­li­tých kra­jín. Fir­ma má síd­lo v Bra­tis­la­ve a po­boč­ky v To­poľ­ča­noch a Pre­šo­ve. Cen­ní­ko­vé sadz­by má Ener­gie2 nas­ta­ve­né niž­šie, než do­mi­nan­tní do­dá­va­te­lia. 

Na­vy­še pri uzav­re­tí zmlu­vy cez inter­net pos­ky­tu­je zá­kaz­ní­kom ďal­ší do­da­toč­ný be­ne­fit na úrov­ni 2 % z cen­ní­ko­vej ce­ny, a to po ce­lú do­bu tr­va­nia zmlu­vy. Op­ro­ti do­mi­nan­tným do­dá­va­te­ľom má Ener­gie2 v sú­čas­nos­ti ce­ny zem­né­ho ply­nu niž­šie o 10 až 14 % (v prie­me­re o 12 %) a elek­tri­ny o cca 10 %, v zá­vis­los­ti od zvo­le­nej sadz­by.