Overený dodávateľ energií v médiách

Médiá sledujú činnosť, akcie a produkty Energie2 a informujú o aktuálnom dianí.

Energie2 sa vyplatí, je lacnejšia ako SPP

Energie2 sa vyplatí, je lacnejšia ako SPP

Napriek tomu, že Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (SPP) musí z rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) znížiť od 12. marca 2012 ceny zemného plynu pre domácnosti v priemere o 5,24 %, budú priemerné ceny zemného plynu od alternatívneho dodávateľa Energie2, a. s., naďalej nižšie a pre zákazníkov výhodnejšie zhruba o desatinu.

Tretí energetický balíček konečne posilní práva spotrebiteľov

Tretí energetický balíček konečne posilní práva spotrebiteľov

Alternatívny dodávateľ elektrickej energie a zemného plynu Energie2, a. s., víta schválenie zákona o regulácií sieťových odvetví, ktorým sa do slovenskej legislatívy implementoval tretí energetický liberalizačný balíček. Prevzatím európskych smerníc sa zlepší informovanosť odberateľov o podmienkach dodávok i prehľadnosť cien, uľahčí a skráti sa proces zmeny dodávateľa. Zároveň sa zvýši konkurencia a transparentnosť celého sektora. Informoval o tom riaditeľ Energie2 Dávid Vlnka.Energia2: Spotrebiteľ sa rýchlejšie dočká lepších cien. 

Energie2 expanduje na poľský trh s plynom a elektrinou

Energie2 expanduje na poľský trh s plynom a elektrinou

Alternatívny dodávateľ zemného plynu a elektriny - spoločnosť Energie2, a. s., získala registráciu na predaj  energií na území Poľskej republiky. Firma tak bude predávať lacný plyn a elektrinu nielen v ČR, na Slovensku, ale i v Poľsku. Fyzické dodávky poľským firemným zákazníkom by mali začať od 1. augusta 2012 a pre odberateľov z radov obyvateľstva sú zatiaľ vo fáze príprav. Informoval o tom riaditeľ Energie2, a. s., Praha Dávid Vlnka.

Dávid Vlnka o ohrozenej liberalizácii trhu - hosť v štúdiu TA3

Dávid Vlnka o ohrozenej liberalizácii trhu - hosť v štúdiu TA3

Nepripustenie energetického zákona do finálneho tretieho čítania v národnej rade znamená, že na Slovensku zatiaľ nedôjde k implementácii tretieho energetického balíčka Európskej únie do slovenskej legislatívy. Či je to zlou správou pre spotrebiteľov aj alternatívnych predajcov energií sme si povedali s Dávidom Vlnom, alternatívnym dodávateľom zemného plynu a elektriny. Zdroj: www.ta3.com

Lacnejší plyn a elektrinu sľubuje dodávateľ Energie2

Lacnejší plyn a elektrinu sľubuje dodávateľ Energie2

Alternatívny dodávateľ energií podľa svojho šéfa v súčasnosti ponúka plyn za nižšie ceny v priemere o 12 percent a elektrinu o približne 10 percent.

Energetici dávajú až šesťročné zmluvy

Energetici dávajú až šesťročné zmluvy

Alternatívnych dodávateľov energií rýchlo pribúda a navzájom sa predháňajú v marketingových aktivitách. Tradiční predajcovia sa pri často neprehľadnej situácii snažia spochybniť dôveryhodnosť nováčikov, ktorých je pri plyne už takmer desať a pri elektrine ešte viac. |Michal Holeš | 19.09.2011

K alternatívnym dodávateľom elektriny a plynu pribudol ďalší

K alternatívnym dodávateľom elektriny a plynu pribudol ďalší

Dodávať zemný plyn a elektrickú energiu pre slovenské domácnosti chce ďalšia spoločnosť. Firma Energie2 začne predávať obe komodity domácnostiam od začiatku októbra 2011. | SITA | 19.09.2011

Energie2 začína od októbra dodávať plyn aj pre domácnosti

Energie2 začína od októbra dodávať plyn aj pre domácnosti

Alternatívny predajca zemného plynu a elektriny - spoločnosť Energie2 začína od 1. októbra 2011 s fyzickými dodávkami zemného plynu aj pre domácnosti. Doteraz spoločnosť zásobovala plynom iba priemyselné podniky a komunálnu sféru, pritom fyzicky dodávala plyn veľkým odberateľom od júla 2011. S dodávkami elektriny pre veľkoodberateľov i maloodberateľov začne od 1. januára 2012. 

Rast cien plynu spustil lavínu záujmu o zmenu dodávateľa

Rast cien plynu spustil lavínu záujmu o zmenu dodávateľa

Zvýšenie cien zemného plynu od dominantného dodávateľa, pre malé a stredné podniky a organizácie od začiatku júla tohto roka o 5,5 až 7,8 % a pre domácnosti od 20. júla tohto roka v priemere o takmer 7 % , spustilo novú vlnu záujmu o zmenu dodávateľov. 

Dodávať plyn a elektrinu domácnostiam chce ďalšia firma

Dodávať plyn a elektrinu domácnostiam chce ďalšia firma

Dodávať zemný plyn a elektrickú energiu pre slovenské domácnosti chce ďalšia spoločnosť. Firma Energie2 začne predávať obe komodity domácnostiam od začiatku októbra tohto roka. 

Alternatívny predajca Energie2 začína od 1. októbra 2011 dodávať plyn aj pre domácnosti

Alternatívny predajca Energie2 začína od 1. októbra 2011 dodávať plyn aj pre domácnosti

Zvýšenie cien zemného plynu od dominantného dodávateľa – SPP do júla 2011 spustilo novú vlnu záujmu o zmenu dodávateľov.Energie2 ceny nezvýšila a pocítila to vo zvýšenom záujme zákazníkov a na novouzatváraných zmluvách. 

Čo píšu iní o dodávateľoch elektriny

Čo píšu iní o dodávateľoch elektriny

Plyn i elektrinu od Energie2 si kúpite aj v obchodnom centre. Energie2 je lacnejšia aj keď SPP nútené zníži ceny plynu pre domácnostiAlternatívny dodávateľ elektriny a plynu Energie2 je sklamaný z neschválenia zákonaEnergie2 zrýchli expanziu na českom trhu s plynom a elektrinou. 

Ďalší dodávateľ plynu pre domácnosti bude Energie2

Ďalší dodávateľ plynu pre domácnosti bude Energie2

Alternatívny predajca zemného plynu a elektriny - spoločnosť Energie2 začína od 1. októbra 2011 s fyzickými dodávkami zemného plynu aj pre domácnosti. Doteraz spoločnosť zásobovala plynom iba priemyselné podniky a komunálnu sféru, pritom fyzicky dodávala plyn veľkým odberateľom od júla 2011. S dodávkami elektriny pre veľkoodberateľov i maloodberateľov začne od 1. januára 2012. Informoval o tom riaditeľ Energie2, a. s., Dávid Vlnka.

Lacnejší plyn a elektrina budú onedlho prístupnejšie pre všetkých

Lacnejší plyn a elektrina budú onedlho prístupnejšie pre všetkých

Spo­loč­nosť Ener­gie2 pô­so­bí aj na čes­kom tr­hu a prip­ra­vu­je roz­ší­re­nie aj do ďal­ších oko­li­tých kra­jín. Fir­ma má síd­lo v Bra­tis­la­ve a po­boč­ky v To­poľ­ča­noch a Pre­šo­ve. Cen­ní­ko­vé sadz­by má Ener­gie2 nas­ta­ve­né niž­šie, než do­mi­nan­tní do­dá­va­te­lia. Na­vy­še pri uzav­re­tí zmlu­vy cez inter­net pos­ky­tu­je zá­kaz­ní­kom ďal­ší do­da­toč­ný be­ne­fit na úrov­ni 2 % z cen­ní­ko­vej ce­ny, a to po ce­lú do­bu tr­va­nia zmlu­vy. Op­ro­ti do­mi­nan­tným do­dá­va­te­ľom má Ener­gie2 v sú­čas­nos­ti ce­ny zem­né­ho ply­nu niž­šie o 10 až 14 % (v prie­me­re o 12 %) a elek­tri­ny o cca 10 %, v zá­vis­los­ti od zvo­le­nej sadz­by.

Alternatívny dodávateľ elektriny a plynu Energie2 víta nový zákon schválený vládou

Alternatívny dodávateľ elektriny a plynu Energie2 víta nový zákon schválený vládou

,,Dlhoočakávaný návrh zákona o regulácii v sieťových odvetviach konečne zliberalizuje prechod zákazníkov od dominantných spoločností k alternatívnym dodávateľom. Nové pravidlá zároveň zlepšia práva spotrebiteľov a posilnia právomoci a nezávislosť regulačného orgánu. Očakávaným schválením tohto zákona v NR SR padne posledná prekážka pre rýchlu zmenu k lacnejšiemu dodávateľovi. Doterajší nevoľnícky zákon nútil dodávateľské firmy začať s dodávkami až o štvrťrok neskoršie, než zákazník požiadal o zmenu. Novela zákona tieto nezmyselne dlhé čakacie lehoty skráti na tri týždne a zvýši operatívnosť poskytovania služieb v prospech zákazníka“, konštatoval D.Vlnka.