Optimalizujte svoje náklady za energie

Využite naše odborné poradenstvo na dosiahnutie optimalizovanej ceny, ktorú platíte za energie. Našim primárnym cieľom je vaša spokojnosť - preto pristupujeme ku každému zákazníkovi zodpovedne a profesionálne.

Aké položky vo faktúre možno optimalizovať?

Optimalizácia vašich platieb môže byť realizovaná tak na strane poplatkov za dodávku elektriny, ako aj distribučných poplatkov (tieto môžu tvoriť približne až 60 % celkovej fakturovanej ceny). Keďže ide o monopolnú činnosť - ceny za prenos a distribúciu elektriny sú stanovené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ceny sú odlišné pre Západoslovenskú distribučnú spoločnosť, Stredoslovenskú a Východoslovenskú distribučnú). Distribučné poplatky zahŕňajú tiež poplatky za straty, prevádzkovanie systému, systémové služby a odvody do národného jadrového fondu. 

Distribučné poplatky však predstavujú jednu z možností na optimalizáciu nákladov. Je však potrebné vedieť, ktoré poplatky za distribúciu sú započítané do zúčtovania a ktoré z nich sú závislé od spôsobu využitia energie odberného miesta. V prípade prekročenia zazmluvnených hodnôt vám tak distribučná spoločnosť môže účtovať "nemalé" prirážky - ich výška a spôsob určenia prirážky závisí od konkrétnej distribučnej sadzby aj spoločnosti. Vo všeobecnosti ide napr. o poplatky za prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity, rezervovanej kapacity, či prirážky za nedodržanie účinníka.

Viac info a ďalšie možnosti optimalizácie nákladov energii sa dozviete nižšie.

Okrem základných poradenských služieb súvisiacich napr. s výškou vašich platieb za odber elektriny či plynu, zmenou dodávateľa a pod. poskytneme profesionálne poradenstvo aj v prípade:

  • Zníženia nákladov pri výrobe a distribúcií tepla. Zistiť viac >>
  • Efektívnejšej výroby energie cez fotovoltiku. Zistiť viac >>
  • Posúdenia tech. parametrov odberu v súvislosti s dodržaním zazmluvnenej hodnoty účinníka - dodávka nežiadanej kapacitnej zložky jalovej energie. Zistiť viac >>
  • Poradenstva v oblasti nastavenia rezervovanej kapacity/ maximálnej rezervovanej kapacity (RK/MRK) - či už máte namontovaný inteligentný merací systém alebo nízkonapäťový odber s hlavným ističom. 
  • Konzultácie správne nastaveného denného limitu/maximálneho množstva (DMM) odberu zemného plynu.
  • Výberu správnej a efektívnej tarify na základe vašej spotreby - predídete tak zbytočným sankciám za prekročenie ročného objemu odobratého plynu.